Noticies i activitats de la categoria: MEMÒRIA

El document repassa les principals fites aconseguides en la incidència i en l’enfortiment i millora del Tercer Sector.

Inclou les principals activitats de la institució durant el 2016.

També inclou la informació econòmica de la institució.

S'hi recullen les activitats més destacades del 2014.

Recull les princpals activitats de la institució.