Col·laboradors privats

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya manté convenis o acords de col·laboració amb les institucions privades següents:

Tercer Sector
La Confederació – Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya

La Confederació és l’organització patronal que representa les entitats no lucratives que presten serveis d’atenció a les persones. Agrupa prop de 1.200 organitzacions i 45.000 professionals. La major part dels seus membres són membres alhora de la Taula del Tercer Sector. La Taula del Tercer Sector i la Confederació tenen subscrit un conveni de col.laboració i es reuneixen periòdicament per coordinar la seva actuació, planificar activitats conjuntes i compartir informació sobre les necessitats i els projectes del sector.

Club Créixer

El Club Créixer és una comunitat de negocis al servei de les persones amb especials dificultats. Un lloc de trobada entre les organitzacions i empreses que volen apostar per un compromís social en les seves compres i les entitats sòcies de Créixer, que ofereixen una àmplia oferta de productes i serveis amb un alt retorn social. La finalitat última de la comunitat és oferir oportunitats de treball a les persones amb greus dificultats per  aconseguir una feina, mitjançant el foment de l’activitat dels centres especials de treball i les empreses d’inserció

Tercer Sector-Illes Balears

És la plataforma que agrupa el conjunt de federacions i xarxes del Tercer Sector Social de les Illes Balears. La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya té subscrit un acord de col.laboració amb aquesta plataforma balear amb l'objectiu de compartir informació i impulsar actuacions coordinades i conjuntes.

Coneixement
Universitat Ramon Llull

Amb 14 centres i 3 instituts universitaris, la Universitat Ramon Llull és una de les universitats més innovadores i capdavanteres de l'Estat Espanyol, l'èxit de la qual radica en una formació de qualitat que dóna resposta a les actuals necessitats de la societat. Integrada per 11 institucions d’ensenyament superior i recerca de gran tradició i prestigi a Catalunya (IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia, ESADE, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi, Observatori de l’Ebre, Institut Borja de Bioètica, Institut de Salut Mental Vidal i Barraquer i Escola Superior de Disseny ESDi, centre adscrit) és una de les universitats més innovadores de Catalunya i de l'Estat espanyol.

Economia i finances
Fundació 'La Caixa'

La Fundació 'La Caixa' col.labora amb la Taula del Tercer Sector en la realització i el finançament de projectes estratègics per al Tercer Sector Social. Els darrers anys ha col.laborat principalment en la realització dels congressos biennals del Tercer Sector Social, i en l'elaboració i edició dels anuaris del Tercer Sector Social i en l'ímpuls de la cooperativa Finan3.

Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció - ACCID

L'ACCID és una associació que neix amb l'ànim de convertir-se en un nexe d'unió pels professionals i acadèmics que treballen a Catalunya en l'àmbit de la comptabilitat. L'ACCID té l'objectiu de complementar les tasques realitzades pels col·legis i associacions, mitjançant, entre d'altres, la millora de la transparència de la informació financera, la promoció de les millors pràctiques en la difusió de la informació financera i l’existència d’una plataforma d’opinió i debat sobre temes d’actualitat comptable.

Advocacia
Consell de l'Advocacia Catalana

El Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya és una Corporació de Dret Públic que agrupa als 14 Col·legis d’Advocats d’àmbit català, i una de les seves principals finalitats és la representació de l’Advocacia. L’Advocacia, com a garant dels drets i llibertats de les persones, sempre ha procurat treballar de forma activa i constant en la millora de les relacions amb els poders i amb l’Administració, amb la clara finalitat de fer efectius els valors que han de guiar a un Estat Social, Democràtic i de Dret, i salvaguardar el prestigi i l’honorabilitat d’una vocació que es transforma en professió: la d’advocat.

Fundació Thomson Reuters

La Fundació Thomson Reuters té el programa "Trustlaw connect" a través del qual la Fundació ofereix un servei pro bono global a les ONG que els hi permet conectar amb els millors buffets d'advocats del món, i tenir així assessorament jurídic de manera gratuïta. Aquest acord de col·laboració permet a totes les nostres entitats membres accedir a aquest servei pro bono.