El sector a Catalunya

BARÒMETRE DEL TERCER SECTOR SOCIAL 2017

Aquest dijous s'ha presentat el Baròmetre del Tercer Sector Social 2017. L'informe permet diagnosticar cada any el moment actual i l’evolució recent de les entitats socials catalanes a partir d’un conjunt d’indicadors relacionats amb la seva salut i el seu impacte social: persones ateses, suport social, dades econòmiques... Aqyestes són les principals conclusions.

El 2016 les entitats socials catalanes van atendre 1.584.000 persones, un 2,2% més que l’any anterior

Les entitats van dedicar en conjunt prop de 3.000 milions € a atendre aquestes persones, una xifra que correspon al 1,37 % del PIB de Catalunya.

·           559.000 que hi participen com a socis

·           87.700 persones treballadores

·           563.000 ciutadans que hi col·laboren com a donants

·           367.000 que hi estan implicats com a voluntaris i voluntàries.

Xifres principals:

                             

Evolució de les persones ateses (pàg 15):

LES PERSONES ATESES I ELS SERVEIS QUE REBEN

Gènere

• Paritat: El 49% de les persones ateses són homes (776.160) i el 51% són dones (807.840).

·       Excepcions: En gairebé tots els col·lectius atesos hi ha un repartiment paritari pel que fa al gènere (40%-60%), excepte en els drogodependents (72% d’homes), els reclusos i exreclusos (96% d’homes) i en els programes d’atenció a la dona i LGTBI (33% d’homes).

Franges d’edat

• 1 de cada 3 persones ateses es troba en edat adulta.

·       El 34% de les persones ateses són adultes (36-64 anys), mentre que la infància i  l’adolescència (4-18 anys) és el segon grup d’edat amb el 28%, seguit per la joventut (19-35 anys) amb el 24%. La gent gran (més de 65 anys) representa el 9,6%, i la petita infància (0-3 anys) el 4%.

Persones ateses per franges d’edat:

Àmbits d’intervenció

• Àmbit d’intervenció on s’atén a més persones: Els serveis relacionats amb la cobertura de necessitats bàsiques (alimentació, higiene, roba, etc.) són els més demandats per les persones ateses per les entitats (12%); mentre que els serveis socio sanitaris (10%), els programes d’acció cívica i comunit i els serveis educatius i d’educació en el lleure (7%) són els més importants a continuació.

Percentatge de persones ateses segons l’àmbit d’intervenció:

Col·lectius amb necessitats especials

• D’aquests col·lectius, pobresa i exclusió social és el primer: Representen el 62% del total de les persones ateses. Dins d’aquest grup, el col·lectiu més important atès per les entitats és el de les persones que es troben en una situació de pobresa o exclusió social (30%); seguit de les persones amb trastorns de salut mental (20%); persones amb algun tipus de discapacitat (15%); persones nouvingudes o de minories ètniques (10%); i persones amb drogodependència (8%).

·       En canvi, el 38% de les persones ateses no tenen necessitats especials, sobretot en àmbits com els serveis educatius i de lleure per infants, les campanyes de sensibilització per a joves, o els casals i centres oberts per a gent gran.

Percentatges de persones ateses per col·lectius amb necessitats especials,  segons el gènere:

EL PRESSUPOST QUE HI DEDIQUEN LES ENTITATS

• Euros per persona atesa: De mitjana, les entitats dediquen 2.000 euros anuals per cada persona que atenen. Però aquesta xifra fluctua molt en funció de les edats, els col·lectius i els tipus de serveis.

Per franges d’edat

• Més recursos per a la infància i l’adolescència: La infància i l’adolescència és la franja d’edat a la qual les entitats socials destinen més recursos, el 29% del total. Seguida a poca distància per les persones adultes (28%) i les persones joves (25%). Mentre que la gent gran representa el 17% del pressupost global que mou el Tercer Sector Social, i la petita infància només el 2%.

• Gent gran: s’hi dedica més despesa anual per persona: La despesa anual per persona atesa ofereix una classificació força diferent: la franja de la gent gran és la que representa una despesa anual per persona més alta (3.223 euros), mentre que la despesa en la joventut és de 2.008 per persona i any; 1.976 euros en el cas de la infància i l’adolescència; 1.578 euros en el cas de les persones adultes; i 1.077 en el cas de la petita infància

Per àmbits d’intervenció

• Atenció residencial, més despesa per persona i any: L’atenció residencial és l’àmbit en el qual la despesa anual per persona atesa és més gran (26.153 euros). El segueixen l’atenció diürna o centres de dia (7.869 euros), l’atenció domiciliària (6.111E), la formació (4.146 euros), l’atenció psicosocial i la rehabilitació (3.497 euros), la inserció laboral (3.380 euros) i l’acompanyament i/o tutela (2.198€).

. El treball protegit compta amb un volum de despesa per persona atesa que resulta més alt que tots els anteriors (33.775 euros), però no és una xifra comparable perquè part d’aquesta despesa té relació amb l’activitat productiva i comercial dels centres especials de treball.

Pressupost dedicat per persona segons àmbit d’intervenció:

Per col·lectius amb necessitats especials

• Les persones amb discapacitat, les que reben més pressupost: El col·lectiu de persones amb discapacitat és el que rep més pressupost de les entitats socials: 4.627 euros anuals per cada persona atesa. Li segueixen les persones afectades per malalties i les seves famílies, que reben 2.896 euros per persona i any; les persones amb problemes de salut mental, 2.029 euros per persona i any; els reclusos i exreclusos, 1.704 euros per persona i any; les persones en situació de pobresa i exclusió social, 1.531 euros per persona i any; i el drogodependents, 1.128 euros per persona i any. La resta de col·lectius reben imports molt més baixos.

Pressupost dedicat per persona segons col·lectius amb necessitats especials:

Ocupació

4 de cada 10 entitats socials donen feina a persones amb algun tipus de discapacitat.

·         El conjunt del sector ocupa prop de 14.000 persones amb discapacitat o problemes de salut mental, predominant la contractació per a persones amb discapacitat intel·lectual (48%), mentre que les persones amb trastorns mentals representen el 23%, i les persones amb algun tipus de discapacitat física o sensorial un altre 23%. 

Percentatge de persones contractades segons discapacitat sobre el total de persones contractades amb discapacitat:

El 82% d’aquestes persones treballen en tasques productives, generalment en centres especials de treball, tot i que entre les persones amb discapacitat física i sensorial prop del 50% treballen en altres tipus de tasques (directives, administratives, d’atenció directa...).

 

ALTRES DADES

• En les fonts de finançament del sector, es manté l’equilibri entre ingressos d’origen públic (55,5%) i ingressos d’origen privat (44,5%). 

Evolució de la mitjana anual d’ingressos de les entitats:

• La distribució territorial de les entitats es concentra a la regió metropolitana (60%), amb una forta presència a la ciutat de Barcelona (30%), mentre que a la resta del territori hi tenen la seva seu principal el 40% de les entitats.

• I el grau de penetració de les TIC en l’activitat i els serveis de les entitats es concentra en l’àmbit de la comunicació externa, mentre que en àmbits com la gestió interna, la captació de fons, la formació del personal o la relació amb les persones ateses, la presència de les TIC és encara molt escassa.