Estudis, guies i informes

La Taula del Tercer ha publicat nombrosos estudis i informes sobre temes estratègics i d'interès per a les entitats socials catalanes. A contiuació, podreu torbar els principals documents que la institució ha publicat els últims anys.

Baròmetre del Tercer Sector Social

El Baròmetre és un esforç col·lectiu de les 3.000 entitats socials catalanes que pertanyen a les federacions membres de la Taula del Tercer Sector. Mitjançant els resultats d'una mega enquesta entre les entitats de la Taula del Tercer Sector, les diferents edicions del Baròmetre permeten conèixer millor quina és l'aportació a la societat de les entitats socials, el seu abast, i quines són les dificultats i els mitjans que tenen avui per fer-ho.

Dossiers Catalunya Social

Cada dos mesos, la Taula del Tercer Sector publica un dossier monogràfic sobre un tema d'interès per al Tercer Sector Social. Els dossiers es presenten en un acte públic a l'Ateneu Barcelonès. Alguns dels temes sobre els quals s'han publicat dossiers són: dret a l'habitatge, RMI, joves, exreclusos, drogodependències, atenció integrada social i sanitària, pobresa energètica...

‘Guia pràctica d’avaluació de programes del Tercer Sector Social’
Guia Qualitat

La Guia aspira a proveir un marc conceptual i metodològic comú i bàsic que contribueixi a motivar i orientar la pràctica avaluativa de les entitats, una aportació que comença per fer explícites quines són les preguntes clau que els diferents tipus d’avaluacions poden ajudar a respondre: preguntes sobre la problemàtica que justifica la intervenció, sobre el disseny del programa, sobre la seva implementació i sobre el seu impacte social i econòmic.

Guia 'Bones pràctiques de cooperació entre les entitats socials i les empreses del sector turístic a la ciutat de Barcelona'

La Guia presenta 15 experiències d’entitats socials que aprofiten el sector turístic per incrementar l’impacte social i per conduir aquests beneficis en favor de persones en situació d’exclusió social o amb discapacitat.

Informe 'La contractació pública local en l'àmbit dels serveis a les persones'
Contractació pública

L’informe mostra les característiques de la contractació pública duta a terme pels 8 principals ajuntaments catalans relativa a les adjudicacions de serveis d’atenció a les persones (gestió de serveis de menjador, atenció domiciliària, escoles bressol, serveis d’inserció laboral...). L’informe mostra com s’ha produït aquest tipus de contractació, mitjançant la definició d’indicadors quantitatius i qualitatius, que permeten l’anàlisi global de la relació entre les entitats del Tercer Sector Social i la contractació per part de les administracions locals.

'La constitucionalització dels drets socials'
Constitucionalització dels drets socials

Relatoria de la jornada ‘La constitucionalització dels drets socials’, celebrada al Caixafòrum i organitzada per la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, el Consell de l’Advocacia Catalana i el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. Editada el 2016.

Guia 'Universitaris que col.laboren amb entitats socials, en el marc de la seva activitat acadèmica'
Universitaris que col·laboren amb entitats socials

La guia pretén orientar i sensibilitzar els universitaris perquè a l'hora de planejar un període de pràctiques, fer un treball de fi de grau o de màster, pensar un projecte d'aprenentatge servei, o organitzar el doctorat, tinguin en compte la possibilitat que aquesta activitat pugui esdevenir útil per a una entitat social. I de l'altra, pretén donar a conèixer a les entitats socials aquestes diverses modalitats de col·laboració, perquè aprofitin els avantatges que pot suposar de resoldre determinades necessitats de l'entitat per mitjà de la col·laboració acadèmica de joves universitaris.

Guia 'Acollir projectes d'Aprenentatge Servei en entitats socials'
Aprenentatge i Servei

Guia adreçada a les entitats socials per mostrar eines de com acollir projectes de Servei Comunitari en alumnes d'ESO i a la universitat.

Guia 'El Valor afegit del Tercer Sector en la prestació de serveis'
Prestació de serveis

Aquesta publicació neix com a resposta a les necessitats de les entitats d’impulsar qualitat i millora de la gestió a les entitats socials. L’objectiu general d’aquest guia pràctica de clàusules socials és consolidar el paper que les entitats del Tercer Sector Social han desenvolupat fins ara en la gestió i la prestació de serveis socials. Alhora, i com a objectiu específic, pretén ser una eina tècnica per tal que la contractació pública de serveis cerqui un benefici social, més enllà de la prestació del servei mateix.

Guia 'El valor afegit del Tercer Sector en la prestació de serveis públics'. Volum II
Prestació de serveis

Aquesta publicació s’adreça a totes aquelles persones i institucions interessades a garantir uns serveis socials de qualitat. La Taula del Tercer Sector presenta en aquesta guia 6 plecs-tipus que incorporen clàusules socials. La Taula del Tercer Sector aposta perquè, en un context de crisi com l’actual es fa més necessari que mai que la contractació pública busqui objectius socials.

Guia 'L'estat de la Qualitat de les ONG socials.
L'estat de la qualitat

Aquest llibre té com a objectiu l'establiment d'una primera aproximació sobre l'estat de la qüestió pel que fa a la qualitat de les organitzacions del Tercer Sector Social del nostre país. Aquesta radiografia pot servir per definir estratègies de millora i propostes dirigides tan al sector com a les administracions.

Guia 'Els costos de la Qualitat'
Costos de Qualitat

Aquesta publicació analitza els costos que comporta la incorporació de millores enfocades a la qualitat en les entitats socials catalanes.

Guia 'Junts per la societat: Experiències d' col·laboració al Tercer Sector Social Català.
Junts per créixer

Aquest llibre és un instrument teòric i pràctic sobre els models de col·laboració entre les entitats del Tercer Sector Social català