Memòria d’activitats 2013 de la Taula del Tercer Sector

Memòria d’activitats 2013 de la Taula del Tercer Sector

Recull les princpals activitats de la institució.