Participació en consells consultius

La Taula del Tercer Sector participa en nombroses òrgans consultius de diferents administracions i institucions:

Departament de la Presidència
Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya - DIPLOCAT
Comissió de Seguiment del Pla de Suport
Grup de Treball de l'Oficina Supervisió i l'Avaluació de la Contractació Pública (OSACP)
 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Consell General de Serveis Socials - Ple
Comissió Funcional Consell General de Serveis Socials
Comissió Permanent de la Taula Ciutadania i Immigració
Comitè d'Ètica dels Serveis Socials de Catalunya
Observatori Català de la Familia
Consell de promoció de l'accessibilitat i supressió de les barreres arquitectòniques
Consell d'Associacionisme i Voluntariat
Grup de treball per elaborar l’estratègia de prevenció i abordatge integral de la pobresa energètica
Comissió de seguiment del Pacte per la Infància

Departament de Salut
Pla Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP)
Pla interdepartamental d'atenció in interacció social i sanitària (PIAISS)
COMSALUT

Departament de Justícia
Taula de Participació Social (TPS)

Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Consell Assessor de l'Habitatge
Comissió del Pacte Nacional de l'Habitatge

Taula de desnonaments i pobresa energètica

Departament d'Economia i Coneixement

Comissió d'aspectes socials de la Junta Consultiva de Contractació
Comitè de Seguiment dels Fons FEDER

Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya
Plenari
Comissió de Treball i Polítiques Socials
 

Ajuntament de Barcelona
Consell de Govern de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Comissió Executiva de l'Acord Ciutadà
Consell Municipal de Benestar Social
Comissió permanent del Consell Municipal de Benestar
Grup de Pobresa del consell municipal
Comissió mixta de compra responsable
Consell de l'Habitatge Social
Comissió mixta de llançaments
Grup de pressupostos del Consell de Ciutat
Consell Econòmic i Social de Barcelona
Consell de Seguretat i prevenció
Comissió Permanent de Estratègia per l’Ocupació a Barcelona 2016 -2020
Taula contra la feminització de la pobresa
 

Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat
Consell Municipal de Serveis Socials

EAPN
Comissió Permanent
Comitè Executiu
Grup IRPF (grup ad hoc)
Grup inclusión y empleo
grup participació
Grup d'habitatge
Grup de Comunicació

Plataforma de Organizaciones de Infancia - POI
Assemblea
Grup de reflexió estratègica
 

ALTRES
Assemblea de l'Associació FIARE
comissió seguiment Conveni signat amb la Confederació de Patronals
Comissió de cooperatives i entitats sense ànim de lucre de l'ACCID
Comissió Mixta del Consell de l'Advocacia de Catalunya
Plataforma Pobresa Zero
Consell Català del moviment europeu
Pla Estratègic Metropolità de Barcelona
Pla Municipal de RSC de l'Ajuntament de Lleida
Centre promotor d'Aprenentatge i Servei
Patronat Fundació Hàbitat3
Consell Social de Respon.Cat
Consell Assessor Facultat d'Educació de la UB