Grups de treball

Els grups de treball es creen a proposta de la Junta Directiva i tenen la missió de desenvolupar determinats temes i aprofundir-hi.  Estan formats per entre 10 i 15 persones pertanyents a les entitats associades i es reuneixen trimestralment. Actualment funcionen els grups següents: