Institucions principals

Aquestes són les principals plataformes i organitzacions del Tercer Sector a Catalunya, Espanya i Europa, tant de l'àmbit social com d'altres àmbits afins: ambiental, comunitari, cultural, i de cooperació, pau i drets humans.

 

Àmbit social a Catalunya:
Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

La Taula del Tercer Sector Social agrupa el conjunt de les entitats socials de Catalunya. Està formada per 35 federacions i organitzacions diferents, que agrupen en conjunt a prop de 3.000 entitats socials no lucratives que actuen en l'àmbit dels drets socials i l'atenció a les persones: associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social i empreses d'inserció.

Fundació Hàbitat3

La Fundació Hàbitat3 és una gestora social d’habitatges d’inclusió – en línia amb les gestores socials d’habitatge del països europeus del nostre entorn- que té com a objectiu donar una resposta col·lectiva i conjunta del Tercer Sector Social a les gravíssimes necessitats existents en l’àmbit de l’habitatge al nostre país entre els col·lectius de persones més vulnerables.

La Confederació Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya

És l’organització patronal que representa a les entitats no lucratives que presten serveis d’atenció a les persones a Catalunya. Agrupa prop de 1.200 organitzacions i 45.000 professionals que, des d’una voluntat expressa no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com per exemple el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, les escoles bressol públiques, la intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres. Té subscrit un acord de col.laboració i coordinació amb la Taula del Tercer Sector.

Altres àmbits a Catalunya
Coordinadora Catalana de Fundacions
Coordinadora Catalana de Fundacions

És l'organització que representa el conjunt de fundacions catalanes. Actualment n'agrupa més de 500, que pertanyen a tots els àmbits: serveis socials, hospitalari, cultural, d'educació, recerca, etc.

Ens de Comunicació Associativa - Associacionisme Cultural Català
Ens de Comunicació Associativa - Associacionisme Cultural Català

És la plataforma que representa el Tercer Sector Cultural català. Nasqué l'any 2005 i agrupa el conjunt de les entitats sense ànim de lucre de l'àmbit cultural per mitjà de les federacions que en formen part.

Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya

És una iniciativa que agrupa les principals entitats catalanes no lucratives dedicades a temes ambientals. Va néixer amb l'objectiu de treballar per a la promoció de l'associacionisme ambiental, la consolidació de les entitats ambientals i el reconeixement de la seva tasca per part del conjunt de la societat catalana.

La Fede. Organitzacions per la justícia global

Agrupa el conjunt de les ONG catalanes, més de 120, que treballen en els àmbits de la cooperació internacional per al desenvolupament, la promoció de la cultura de pau i la defensa dels drets humans.

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Plataforma que aplega 95 entitats juvenils d’àmbit nacional i consells locals de joventut. El CNJC és una entitat de dret públic de base associativa amb personalitat jurídica pròpia. Fundat el 1979, el CNJC promou els interessos de la gent jove a la societat i davant els poders públics.

Consell d'Associacions de Barcelona
Consell d'Associacions de Barcelona

És la plataforma interassociativa de la ciutat de Barcelona. Treballa per al desenvolupament de l'associacionisme i dels seus valors a Barcelona tot construint un espai de participació, vertebració (territorial/sectorial) i d’interlocució d'organitzacions interessades en l'associacionisme.

A l'Estat espanyol:
EAPN-ES
EAPN-ES (Xarxa de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social )

Coalició independent d'entitats del Tercer Sector Social que lluita per a l'eradicació de la pobresa i l'exclusió social a l'Estat espanyol. Pretén situar tant la pobresa com l'exclusió social en el centre de l'agenda política de l'Estat espanyol, sensibilitzar i mobilitzar a la societat i capacitar a les xarxes i entitats membres per poder portar a terme els seus objectius. Forma part de la xarxa europea EAPN (European Antipoverty Nertwork). La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya en forma part i actua com a EAPN-Catalunya.

Plataforma de ONG de Acción Social
Plataforma de ONG de Acción Social

Organització d'àmbit espanyol, privada, aconfessional i sense ànim de lucre que treballa per promoure el ple desenvolupament dels drets socials i civils dels col·lectius més vulnerables i desprotegits del nostre país i enfortir el Tercer Sector d'Àmbit Social. Té subscrit un conveni de col.laboració amb la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya.

Plataforma de Infancia
Plataforma de Infancia

Treballa per unir els esforços d'organitzacions socials d'Espanya que treballen per a la infància i crear un espai de coordinació que defensi, promogui i protegeixi els drets dels nens, nenes i adolescents. La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya en forma part, per mitjà de la Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCAT).

Plataforma del Voluntariado de España
Plataforma del Voluntariado de España

Organització no governamental que coordina la promoció i difusió del voluntariat i l'acció solidària a l'Estat espanyol. Està formada per 79 organitzacions d'àmbit regional i local, així com per plataformes autonòmiques i provincials que representen a més d'un milió de persones voluntàries de tot l'Estat.

Plataforma del Tercer Sector de España
Plataforma del Tercer Sector de España

Institució formada per set organitzacions d'àmbit espanyol: la Plataforma de ONG de Acción Social, la Plataforma del Voluntariado de España, la Xarxa Europea de Lluita Contra la Pobresa i l'Exclusió Social de l'Estat Espanyol (EAPN), el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat, Creu Roja Espanyola, Càritas Espanyola, i l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE). 

A Europa:
Plataforma Social Europea
Plataforma Social Europea

És la Plataforma Europea de les ONG socials. Entre d'altres, treballa per definir una estratègia comuna per a aconeguir una legislació europea justa i democràtica.

Euclid Network

EUCLID Network, una plataforma europea que agrupa institucions de dotze països que treballen per a la millora i l’enfortiment del Tercer Sector.

ECAS - European Citizen Action Service

Organització internacional sense ànim de lucre, amb seu a Brussel·les, que agrupa prop de 150 entitats i organitzacions de la societat civil.